• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH

  In Đọc bài

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

   

  1. Vị trí, chức năng

  1. Vị trí: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng cấp trên có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  2. Chức năng: Trung tâm Khuyến nông có chức năng thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới phục vụ quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khuyến nông đối với các Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố.

  3. Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; Trụ sở Trung tâm đặt tại tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  Giúp Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các nhiệm vụ sau:

   1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

  2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động khuyến nông trên địa bàn toàn tỉnh.

  6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

  7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

  8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

  9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

  10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

  11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

  12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

  13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

  15. Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của sản xuất và định hướng phát triển của ngành; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

  16. Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn khi được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

  17. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định.

  18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Trung tâm theo quy định.

  19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

  20. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

  21. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.