• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH


  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

   

  I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

  1. Vị trí.

  - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về Khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản giao dịch riêng, có trụ sở làm việc teo quy định pháp luật.

  2. Chức năng.

  Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp (gọi tắt là Khuyến nông) trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu, giúp việc cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quy hoạch thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Trạm Khuyến nông các huyện, Thị xã, Thành phố.

  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

  Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng dự thảo Quyết định, chỉ thị quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

  2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án Khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ Khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động Khuyến nông trên trên địa bàn toàn tỉnh.

  6. Chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Trạm Khuyến nông và các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động Khuyến nông.

  7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên Khuyến nông các cấp và nông dân.

  8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về Khuyến nông theo quy định của pháp luật.

  9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về Khuyến nông.

  10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ Khuyến nông theo quy định của pháp luật.

  11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

  12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

  13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động Khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện hợp tác quốc tế về Khuyến nông theo quy định của pháp luật.

  15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về Khuyến nông theo quy định. Xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả, mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến nhân ra diện rộng.

  16. Tham mưu đề xuất xây dựng quy hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc ngành. Xây dựng đề cương, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch. Tổng hợp báo cáo đánh giá các dự án quy hoạch đã và đang triển khai theo quy định.

  17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

  18. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.