• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH


  Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 90<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Dự báo số 104/DB-TTBVTV 01/6/2023 Dự báo dịch hại chủ yếu trên 1 số cây trồng chính và những giải pháp bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu năm 2023
  Quyết định số 296/QĐ-UBND 09/3/2023 Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái (đợt 1) năm 2023
  Kế hoạch số 05/KH-TTBVTV 19/01/2023 Kế hoạch phòng chống bệnh khảm lá virus hại cây sắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
  Công văn số 101/TTBVTV-NV 25/5/2023 Tăng cường phòng trừ dịch hại trên cây quế năm 2023
  Thông báo số 22/TB-SNNPTNT 23/5/2023 Cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho vụ Hè thu năm 2023
  Hướng dẫn số 03/HD-UBND 18/4/2022 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 69/2020-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
  Hướng dẫn số 02/HD-UBND 15/3/2023 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 69/2020-HĐND ngày 16/12/2020 và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025
  Hướng dẫn số 01/HD-UBND 19/2/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025
  Quyết định 950/QĐ-BCT 18/4/2023 Ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023 - 2025
  Công văn số 602/STTTT-TTBC&XHS 20/4/2023 Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 2336/BNN-KN 14/4/2023 Đẩy mạnh công tác khuyến nông
  Công văn số 69/TTBVTV-NV 14/4/2023 Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ dịch hại trên cây lúa từ nay đến cuối vụ Đông Xuân 2022 - 2023
  Công văn số 62/TTBVTV-NV 7/4/2023 Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân năm 2022 - 2023
  Công văn số 55/TTBVTV-NV 24/03/2023 Chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống bệnh thối thân, thối củ gây hại cây sắn trên địa bàn tỉnh
  Công văn số 52/TTBVTV-NV 21/3/2023 Ban hành tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng
  Công văn số 50/TTBVTV-NV 21/3/2023 Về việc hướng dẫn 1 số biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch hại cây khôi tía (khôi nhung) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 773/QĐ-BNN-KN 06/3/2023 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông
  Công văn số 16/TTBVTV-NV 07/2/2023 Về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống bệnh đạo ôn trên cây lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023
  Quyết định số 13/QĐ-TCLN-PTR 02/02/2023 Về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
  Công văn số 20/TT-CLT 06/01/2023 Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 các tỉnh phía Bắc
  Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho câu trồng
  Dự báo số 03/DB-TTBVTV 19/12/2022 Dự báo dịch hại chủ yếu trên 1 số cây trồng chính, những giải pháp bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023
  Thông báo số 93/TB-SNN 13/12/2022 Cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho sản xuất vụ Đông xuân năm 2022 - 2023
  Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT 02/12/2022 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Viêt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  Kế hoạch số 210/KH-UBND 06/10/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030
  Công văn số 122/TTKN-CGTBKT&TVKN 12/10/2022 Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới 13.5 "Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả"
  Thông báo số 64/TB-SNNPTNT 13/9/2022 Cơ cấu giống, thời vụ sản xuất vụ đông năm 2022
  Công văn số 115/TTBVTV-NV 10/8/2022 Tăng cường chỉ đạo phòng trừ dịch hại cuối vụ trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2022
  Quyết định số 1216/QĐ-UBND 10/07/2022 Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên bái giai đoạn 2021 - 2025
  Công văn số 102/TTBVTV-NV 14/7/2022 Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu năm 2022