• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH


  Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Quyết định số 274/QĐ-UBND 21/02/2024 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
  Chỉ thị số 01/CT-UBND 11/01/2024 Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 và vụ hè thu năm 2024
  Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 1126/STTTT-TTBC&XHS 30/6/2023 Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 296/QĐ-UBND 09/3/2023 Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái (đợt 1) năm 2023
  Hướng dẫn số 03/HD-UBND 18/4/2022 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 69/2020-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
  Hướng dẫn số 02/HD-UBND 15/3/2023 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 69/2020-HĐND ngày 16/12/2020 và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025
  Hướng dẫn số 01/HD-UBND 19/2/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025
  Công văn số 602/STTTT-TTBC&XHS 20/4/2023 Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Kế hoạch số 210/KH-UBND 06/10/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030
  Quyết định số 1216/QĐ-UBND 10/07/2022 Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên bái giai đoạn 2021 - 2025
  Quyết định số 2779/QĐ-UBND 07/12/2021 Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn: Chăn nuôi Dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học bằng giống Boer; nuôi cá Lăng nha trong lồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2710/QĐ-UBND 02/12/2021 Ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn chăn nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học bằng giống Boer trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2688/QĐ-UBND 30/11/2021 Ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn nuôi cá Lăng Nha trong lồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 2429/UBND-NLN 26/7/2021 Triển khai các biện pháp phòng chống Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác
  Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND 01/7/2021 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030
  Hướng dẫn 01/HD-UBND 19/02/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định 1 số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025
  Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025
  Công văn số 80/UBND-NLN 11/01/2021 Tăng cường thực hiện phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi
  Kế hoạch 244/KH-UBND 30/12/2020 Kế hoạch khuyến nông tỉnh Yên Bái năm 2021
  Quyết định 3219/QĐ-UBND 16/12/2020 Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn chăn nuôi gà thịt thương phẩm chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định 3082/QĐ/UBND 08/12/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định 3061/QĐ-UBND 07/12/2020 Điều chỉnh kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covit19
  Chỉ thị 09/CT-UBND 19/11/2020 Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2020 - 2021
  Quyết định số 3063/QĐ-UBND 07/12/2020 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn chăn nuôi gà thịt thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 1462/QĐ-UBND 14/07/2020 Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19
  Số 19/2020/NQ-HĐND 04/7/2020 Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái